மே 13, 2023

கற்றல் காணொளிகள்

 தமிழ்ப்பாடம் தொடர்பாக  மாணவர்களுக்காக என்னால் மேற்கொள்ளப்பட்ட கற்றல் காணொளிகள். குருகுலம், நெனச, LMDM முதலான இணையப்பக்கங்களில் இருந்து இங்கு இணைக்கப்படுகிறது.க.பொ.த உயர்தரம் : தமிழ் - குயிற்பாட்டு 


க.பொ.த உயர்தரம் : தமிழ் - பாரதிதாசன் கவிதை உதயசூரியன் தரம் 6

தரம் 6 - குறும்பா


தரம் 7 தரம் 7 கடலும் கிணறும்தரம் 9 

தரம் 10
தரம் 11

தரம் 11 பெயர்ச்சொல் வேறுபாடுகள்

தரம் 12 தமிழ் - மாற்றொலிகள்


தரம் 13 தமிழ் - தேம்பாவணி காட்சிப்படலம் 
தரம் 13 தமிழ் - தொடரியல் 


தரம் 13 தமிழ் - உரிச்சொல் 
தரம் 12 தமிழ் - பதவியல் 


தரம் 12 தமிழ் - சங்கச் செய்யுள்


தரம் 12 தமிழ் - வேற்றுமைதரம் 12 தமிழ் - ஆரியச்சக்கரவர்த்திகளுக்கு முற்பட்ட காலம் 


தரம் 13 தமிழ் - கட்டுரையாக்கம் தரம் 13 தமிழ் சிறுகதை : எனக்கு வயது பதின்மூன்று 
தரம் 13 தமிழ் : மணிமேகலை (மணிமேகலா தெய்வம் வந்து தோன்றிய காதை) தரம் 13 தமிழ் : வேந்தனார் கவிதை - கவிஞன் 


 
தரம் 13 தமிழ் : சிறுகதை - நெருக்கடி தரம் 12 தமிழ் : கிரகித்தல்