ஜூலை 13, 2012

நண்பர் இளங்கோவுடன்


கனடாவில் இருந்து வந்த நண்பர் இளங்கோவை சந்தித்தபோது நாங்கள் எடுத்துக்கொண்ட ஒளிப்படங்கள்.

- துவாரகன்

 இளங்கோவும் யோ. கர்ணனும்

 அஜந்தகுமார், யோ.கர்ணன், இளங்கோ

 அஜந்தகுமார், துவாரகன், இளங்கோ

 இளங்கோ, துவாரகன், யோ. கர்ணன், சீனா உதயன்

 இளங்கோவும் இராகவனும்