ஜூலை 24, 2011

Communication Team


நூலகம் செய்திமடல் தொடர்பாக இணைந்து செயற்படும் வாய்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. இந்தத் தகவலை எனது வலைப்பதிவு நண்பர்களுடன் பரிமாறிக்கொள்வதில் மகிழ்ச்சிடைகிறேன்.

Kuneswaran
Kuneswaran contributes towards Puthiya Noolaham newsletter and other outreach activities.
Kuneswaran was born in Jaffna, Sri Lanka in 1971. He studied in Uduppiddy American Mission College. Kuneswaran received a B.A (Hons) from the University of Jaffna in 1999. He has authored two books, a poetry book and an article collection. He has also edited four other books.
He is currently working as Teacher in Chemamadu Sanmuganantha Maha vidyalayam, Vavuniya.
His interests include diaspora tamil Literature, poetry, criticism, Photography and blogs.